Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

CAPITOLUL VIII

Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

Art. 93. - (1) Protectia persoanelor cu handicap se finanteaza din urmatoarele surse:

a) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;

b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

c) bugetul de stat;

d) contributii lunare de intretinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale in centre;

e) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.

(2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu handicap a sumelor reprezentand prestatii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin directiile teritoriale de munca si solidaritate sociala si familie.

(3) Costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 94. - (1) Produsele si serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate catre persoane fizice si juridice.

(2) Sumele obtinute in conditiile prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in subordinea careia functioneaza centrul respectiv.

Art. 95. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta sau, dupa caz, cofinanta programe de interes national care au ca scop integrarea, incluziunea sociala si profesionala a persoanelor adulte cu handicap, precum si cresterea calitatii vietii acestora.

(2) Programele de interes national prevazute la alin. (1), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:

a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare

a serviciilor si centrelor care asigura ingrijirea adultilor cu handicap;

b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;

c) instruirea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si centrelor pentru persoanele cu handicap;

d) informarea opiniei publice despre drepturile adultilor cu handicap prin campanii de mediatizare;

e) transcrierea sau traducerea materialelor informative si culturale in sistemele de acces la informatie, specifice persoanelor incadrate in anumite categorii de handicap: alfabet Braille, inregistrari audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, pictograme;

f) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Programele de interes national prevazute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Metodologia de selectare si finantare a programelor de interes national se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 96. - (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national prevazute la art.

95 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.

(2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) in scopul finantarii programelor de interes national prevazute la art. 95 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

(5) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice si organisme private autorizate, potrivit legii.

Art. 97. - Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi, in conditiile legii, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv in completarea veniturilor proprii.

Art. 98. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap finanteaza proiecte proprii, proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si proiecte ale unitatilor protejate autorizate.

(2) Metodologia de selectare si finantare a proiectelor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Cauta in site