Servicii si prestatii sociale

CAPITOLUL III

Servicii si prestatii sociale

SECTIUNEA 1 - Servicii sociale

Art. 30. - (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

              (2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

              (3) Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.

              (4) in vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au

obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale:

a) sa creeze conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale

persoanelor cu handicap;

b) sa initieze, sa sustina si sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, in colaborare

sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

c) sa asigure ponderea personalului de specialitate angajat in sistemul de protectie a persoanelor cu

handicap in raport cu tipurile de servicii sociale: asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie,

kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori

specializati, medici psihiatri, medici dentisti, infirmieri;

d) sa implice in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

e) sa asigure instruirea in problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care isi

desfasoara activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali

si a asistentilor personali profesionisti;

f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare intre parinti si specialisti in domeniul handicapului,

in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;

g) sa infiinteze si sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz in protectia persoanei cu

handicap;

h) sa incurajeze si sa sustina activitatile de voluntariat;

i) sa asigure asistenta si ingrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 31. - (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:

a) la domiciliu;

b) in comunitate;

c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

             (2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor

individuale ale persoanei.

Art. 32. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza, administra si finanta

servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, in conditiile legii.

              (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale

de drept privat, acreditati, in conditiile legii.

              (3) Costul serviciului social contractat nu poate depasi costul avut de serviciul respectiv la data

contractarii sau costul mediu al functionarii serviciului la data infiintarii, in cazul unui serviciu nou.

              (4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a prevederilor

prezentei legi.

Art. 33. - (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla in coordonarea

Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

              (2) Monitorizarea implementarii standardelor specifice de calitate si controlul respectarii lor sunt in

competenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si se aplica de catre personalul cu

atributii in domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.

              (3) in realizarea activitatii prevazute la alin. (1) personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu

Handicap are acces in spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii sociale, la date si informatii

legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

SECtIUNEA a 2-a

Asistentul personal

Art. 34. - Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent

personal.

Art. 35. - (1) Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana

care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are varsta minima de 18 ani impliniti;

b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea

ocupatiei de asistent personal;

c) are capacitate deplina de exercitiu;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen

medical de specialitate;

e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la

gradul al IV-lea inclusiv, ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa

caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului

local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca

functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba

derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

             (2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru

cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Art. 36. - (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului

individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii

din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de

vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;

b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii

publice;

d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 21;

e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 22.

            (2) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap

grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la

gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.

            (3) in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu

handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau

gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Art. 37. - Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;

b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma

raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul

individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul

individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv

in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic,

psihic sau moral de starea acesteia;

e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale

ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare

survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa

modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Art. 38. - (1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de

domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la

data inregistrarii cererii.

              (2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte

contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si

protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de

la incheierea acestuia.

              (3) Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al

asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Art. 39. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul

local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului

personal, potrivit legii.

              (2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii

asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Art. 40. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor

prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de

munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii.

Art. 41. - (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de

insotitor.

              (2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta

pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de

pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent

personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru

limita de varsta.

              (3) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori

reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent

personal si primirea unei indemnizatii lunare.

              (4) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si

protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila

numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora.

              (5) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale

sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru

optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (4).

Art. 42. - (1) Indemnizatia lunara prevazuta la art. 41 alin. (3) este in cuantum egal cu salariul net al

asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele

decat cele cu paturi.

              (2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau

resedinta persoana cu handicap grav.

              (3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap,

emis de comisiile de protectie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

dupa caz.

              (4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:

a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de

plasament aferente unitatilor sau institutiilor de invatamant special;

b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se

afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice

cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice;

c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de

libertate, pe perioada retinerii ori a detentiei.

Art. 43. - Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 42 alin. (2) au obligatia:

a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii;

b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau

reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

SECtIUNEA a 3-a

Asistentul personal profesionist

Art. 44. - (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza

venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de

ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.

              (2) ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal

profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene,

respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

              (3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua in considerare la luarea deciziei

referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.

              (4) Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de

asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti,

sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii.

              (5) Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor cu handicap grav si accentuat

de catre asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia

copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

              (6) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu handicap grav sau accentuat pana la varsta majoratului

poate opta sa devina asistent personal profesionist.

Art. 45. - (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat in ingrijirea si protectia

asistentului personal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana,

echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor

de locuit.

             (2) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul propriu al judetului, respectiv al sectorului

municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta asistentul personal

profesionist.

             (3) Cuantumul sumelor acordate in conditiile alin. (1) se stabileste prin hotarare a consiliului judetean,

respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti, si nu poate depasi cuantumul cheltuielilor efectuate

pentru adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice.

             (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevazute la alin. (1), suportate de furnizorii de servicii

sociale privati acreditati, se restituie acestora la cerere, de catre directiile generale de asistenta sociala si

protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza documentelor

justificative, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

             (5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui

Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 46. - (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul

personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii

din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de

vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;

b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca

deosebite in care isi desfasoara activitatea;

c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin

doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;

d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o

persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

             (2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza:

a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia

copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii

sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu

handicap grav sau accentuat;

b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face

in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul

bugetar;

c) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 21.

            (3) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap

grav sau accentuat un inlocuitor al asistentului personal profesionist ori gazduirea intr-un centru de tip

respiro.

Art. 47. - (1) Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal

profesionist se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru

Persoanele cu Handicap.

(2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau

accentuat la asistentul personal profesionist se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu

Handicap si se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

Art. 48. - Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:

a) sa participe anual la instruirea organizata de angajator;

b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma

raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;

c) sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in

contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;

d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu

abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;

e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale

ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare

survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de

natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Art. 49. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal profesionist a

obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina acestuia, precum si a celor prevazute in contractul

individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, dupa caz, penala a asistentului personal

profesionist, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 4-a

Centre pentru persoanele cu handicap

Art. 50. - (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate in centre de zi si centre

rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.

              (2) Centrele de zi si centrele rezidentiale reprezinta locatii in care serviciile sociale sunt acordate de

personal calificat si care dispun de infrastructura adecvata furnizarii acestora; centrele rezidentiale sunt

locatii in care persoana cu handicap este gazduita cel putin 24 de ore.

              (3) in sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidentiale pentru persoane cu handicap sunt:

a) centre de ingrijire si asistenta;

b) centre de recuperare si reabilitare;

c) centre de integrare prin terapie ocupationala;

d) centre de pregatire pentru o viata independenta;

e) centre respiro/centre de criza;

f) centre de servicii comunitare si formare;

g) locuinte protejate;

h) altele.

             (4) Admiterea unei persoane cu handicap intr-un centru rezidential, cu exceptia celor prevazute la alin.

             (3) lit. e) si g), se face in cazul in care acesteia nu i se pot asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in

cadrul altor servicii din comunitate.

             (5) Centrele pentru persoane cu handicap se infiinteaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in

subordinea consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul

si in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 51. - (1) in vederea desfasurarii unui tip de activitati cu caracter inovator in domeniul protectiei

persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditati pot infiinta, administra si finanta centrepilot,

pentru o durata de maximum 2 ani.

             (2) Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent

teritorial al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in colaborare cu Autoritatea Nationala

pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 52. - (1) intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat cu

serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea.

              (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din

cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

              (3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate in sistem integrat se face de autoritatea administratiei

publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care infiinteaza, administreaza si finanteaza centrul.

              (4) Ministerul Educatiei si Cercetarii aloca fonduri de la buget pentru finantarea cheltuielilor aferente:

a) activitatilor de educatie desfasurate in centrele pentru persoanele cu handicap;

b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice;

c) altor actiuni si activitati, in conditiile legii.

Art. 53. - (1) Persoana cu handicap are dreptul sa fie ingrijita si protejata intr-un centru din

localitatea/judetul in a carei/carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta.

              (2) Finantarea centrelor de zi si rezidentiale publice se face din bugetele locale ale unitatilor

administrativ-teritoriale pe teritoriul carora functioneaza acestea.

              (3) in cazul in care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate in conditiile

prevazute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi ingrijita si protejata intr-un centru aflat in alta unitate

administrativ-teritoriala.

              (4) Decontarea cheltuielilor dintre autoritatile administratiei publice locale se face in baza costului mediu

lunar al cheltuielilor efectuate in luna anterioara de centrul in care persoana cu handicap este ingrijita si

protejata.

              (5) Modalitatea de decontare va fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a prevederilor

prezentei legi.

Art. 54. - (1) Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a promova, facilita si asigura personalului

programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica cu privire la problematica

handicapului si legislatia in domeniu.

              (2) Personalul din cadrul centrelor prevazute la art. 50 alin. (1) are obligatia respectarii standardelor

specifice de calitate, precum si a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.

              (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala

sau penala, conform prevederilor legale.

Art. 55. - (1) Personalul de specialitate care isi desfasoara activitatea in centrele publice din mediul

rural, de zi si rezidentiale pentru copiii si adultii cu handicap, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de

transport dus-intors de la domiciliu, in conditiile legii.

              (2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetele locale ale

autoritatilor administratiei teritoriale pe a carei raza functioneaza centrul.

SECTIUNEA a 5-a

Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap

Art. 56. - (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda la cerere sau din

oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

              (2) Cererea pentru plata prestatiilor sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale

competente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

              (3) Cererea si actele doveditoare pot fi depuse in conditiile prevazute la art. 30 alin. (3).

              (4) Plata prestatiei sociale se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna

urmatoare incetarii dreptului la prestatia sociala respectiva.

Art. 57. - (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de

stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

              (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza

alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

              (3) Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu

salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul

bugetar, altele decat cele cu paturi.

              (4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:

a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

1. in cuantum de 179 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. in cuantum de 147 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. in cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. in cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. in cuantum de 30 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

             (5) Beneficiaza de prestatia sociala prevazuta la alin.(4) lit. b) si familia sau reprezentantul legal al

copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si

intretinere.

             (6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):

a) adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip

respiro;

b) adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe

perioada retinerii ori detentiei;

c) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia

asistentului personal profesionist.

            (7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adultii cu handicap grav sau accentuat care nu

realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

            (8) Nu pot beneficia de dreptul prevazut la alin. (1) copiii cu handicap care se afla in internate sau

centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii

publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din

partea autoritatii administratiei publice.

           (9) De dreptul prevazut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada in care

este ingrijit in familie.

           (10) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1)-(5) si a cheltuielilor de administrare se vor asigura

prin bugetele proprii ale judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti din transferuri de la bugetul de stat

catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale

si Familiei.

           (11) Cuantumul drepturilor se actualizeaza cu indicele cresterii preturilor de consum, prin hotarare a

Guvernului.

SECTIUNEA a 6-a

Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familieisau reprezentantilor legali

Art. 58. - Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta

in domeniu;

b) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;

c) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap,

respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;

d) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea,

posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;

e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea

profesionala si integrarea sociala;

f) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene,

respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta,

orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii

de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Art. 59. - Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are

urmatoarele obligatii principale:

a) sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap;

b) sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul

cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;

c) sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si

reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;

d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene,

respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea

profesionala si integrarea sociala;

f) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale

ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare

cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura

sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cauta in site